Pīgožņa balva

Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā tika iedibināta 2015. gadā, lai glezniecībā turpinātu attīstīt un popularizēt Latvijas ainavu, kā arī vienotu Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras procesus. Balvas dibinātāji ir Rīgas pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju un LBJMFA Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu.

2015. gadā galveno balvu saņēma gleznotājs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Roberts Muzis, savukārt Skatītāju simpātiju balvu ieguvusi jaunā māksliniece Kristīne Kvitka.

Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2016 nolikums:

N O L I K U M S
par Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu glezniecībā
I Vispārīgie noteikumi
1.1. Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (turpmāk tekstā – Galvenā balva) tiek iedibināta, lai glezniecībā turpinātu attīstīt un popularizēt Latvijas ainavu, vienotu Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras procesus.
1.2. Galveno balvu iedibina Rīgas pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju un LBJMFA Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu.
1.3. Galveno balvu piešķir par glezniecības darbu eļļas, temperas, akrila vai pasteļa gleznojuma tehnikā.
1.4. Galvenā balva sastāv no:
1.4.1. zeltītas sudraba medaļas (turpmāk tekstā - Zelta medaļa) ar tajā iegravētu saņēmēja vārdu, uzvārdu un datumu;
1.4.2. laureāta Zelta diploma (Pielikums Nr. 1.);
1.4.3. naudas balvas EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un 00 centi).
1.5. Galveno balvu piešķir par ikgadējās žūrētās Latvijas ainavu izstādes labāko darbu, kurš tapis pēdējo 3 gadu laikā.
1.6. Lēmumu par Galvenās balvas piešķiršanu pieņem izstādes žūrija.
1.7. Izstādes atklāšanā Rīgā tiek nosaukti nominanti Galvenajai balvai, kuri saņem Nominantu diplomus.
1.8. Zelta medaļa un naudas balva 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā tiek pasniegta izstādes noslēgumā Preiļos. Medaļas izgatavošanas izdevumus un naudas balvu nodrošina Preiļu novada pašvaldība.
1.9. Galvenā balva tiek piešķirta vienam autoram tikai vienu reizi.
1.10. Žūrija rezervē tiesības balvu nepiešķirt, ja kādā no izstādēm nav Galvenās balvas cienīga pretendenta.
1.11. Papildus Galvenajai balvai tiek piešķirta Skatītāju simpātiju balva, kuru nodrošina Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība.
II . Latvijas ainavu glezniecības izstādes dalībnieki
Latvijas ainavu glezniecības izstādē piedalās profesionāli mākslinieki, mākslas studenti un mākslas skolu beigušie jaunie autori.
III. Izstādes norise
3.1. Izstāde ir ceļojoša, atbilstoši Latvijas muzeju gada pasākumu kalendārā plāna un izstāžu telpu iespējām.
3.2. Visās izstādes apskates vietās interesentiem tiek nodrošināta iespēja balsot par Skatītāju simpātiju balvu.
3.3. Balsis tiek nodotas Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldē gada periodā, apkopotas un iepriekšējā gada Skatītāju simpātiju balva tiek paziņota un piešķirta nākamā gada izstādes atklāšanā.
IV. Izstādes darbu un Galvenās balvas žūrija
4.1. Izstādes un Galvenās balvas žūrijas darbību un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka šis Nolikums.
4.2. Žūrija sastāv no deviņiem locekļiem, par kuras sastāvu, katru gadu pirms kārtējās izstādes izsludināšanas, lemj Galvenās balvas iedibinātāji.
4.3. Žūrijas priekšsēdētājs un sekretārs tiek izvirzīts no žūrijas sastāva un apstiprināts ar vienkāršu balsu vairākumu žūrijai atklāti balsojot.
4.4. Žūrijas sēdes sasauc un vada žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas sēdes ir slēgtas. Žūrijai ir tiesības pieaicināt jomas ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
4.5. Žūrija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas žūrijas locekļu.
4.6. Žūrija lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.
4.7. Žūrijas sēdes tiek protokolētas.
4.8. Žūrijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie žūrijas locekļi. Protokolā norāda sēdes darba kārtību, lēmumus un balsošanas rezultātus.
V. Noslēguma jautājumi
5.1. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā laureāts godalgoto darbu dāvina Preiļu novada Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Latvijas ainavu kolekcijai.
5.2. Skatītāju simpātiju balvu ieguvušais darbs tiek dāvināts Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības mākslas darbu kolekcijai.
5.3. Papildus Galvenajai balvai, Skatītāju simpātiju balvai, Latvijas ainavu glezniecības izstādē var tikt piešķirtas arī nevalstisko un reliģisko organizāciju, uzņēmēju vai privātpersonu speciālās balvas.
Nolikums saskaņots un apstiprināts :
Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane
Kinorežisors, Latgales novada koordinators,
LZA Goda loceklis Jānis Streičs
Mākslinieks, LZA Goda loceklis Jānis Strupulis
Mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Osvalds Zvejsalnieks
Mākslas zinātniece Ingrīda Burāne
Mākslinieks, LMA profesors Roberts Muzis
Rīgā, 2015.gada 7. decembrī.

3 komentāri:

  1. vai nav ierobežots iesniedzamo darbu izmērs un skaits?

    AtbildētDzēst
  2. Pagājušajā gadā bija. Šogad nolikumā tas nav atrunāts. Varat precizēt, zvanot uz Pēterbaznīcu.

    AtbildētDzēst
  3. vai celniecības koledžas beigušajam arhitektūras nodaļā arī ir izredzes piedalīties, jo mācībās bija iekļauta zīmēšana, līdzīgi kā akadēmijā stājoties?

    AtbildētDzēst