Pīgožņa balvas nolikums




N O L I K U M S
Jāzepa Pīgožņa balva
Latvijas ainavu glezniecībā

I Vispārīgie noteikumi
1.1.        Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (turpmāk tekstā – Galvenā balva) tiek iedibināta, lai glezniecībā turpinātu attīstīt un popularizēt Latvijas ainavu, vienotu Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras procesus.
1.2.        Galveno balvu iedibina Rīgas pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju un LBJMFA Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu.
1.3.        Galveno balvu piešķir par glezniecības darbu eļļas, akvareļa, temperas, akrila vai pasteļa gleznojuma tehnikā. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs darbus.
1.4. Galvenā balva sastāv no:
1.4.1. zeltītas sudraba medaļas (turpmāk tekstā - Zelta medaļa), kurā tiek iegravēts saņēmēja vārds, uzvārds, datums, pasniegšanas vieta un medaļas Nr.;
1.4.2. laureāta Zelta diploma (Pielikums Nr. 1.);
1.4.3. naudas balvas EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro, 00 centi).
1.5. Galveno balvu piešķir par ikgadējās žūrētās Latvijas ainavu izstādes labāko darbu, kurš tapis pēdējo trīs gadu laikā.
1.6. Lēmumu par Galvenās balvas piešķiršanu pieņem izstādes žūrija.
1.7. Izstādes atklāšana notiek RPKIA Rīgas pašvaldību kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas ekspozīciju zālē, Reformācijas laukumā 1, Rīgā, katru gadu 19. martā – Jāzepa dienā. Izstāde RPKIA Rīgas Sv. Pētera baznīcā tiek eksponēta noteiktu laika periodu, kas ietver laiku līdz 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem.
1.8. Tiek nosaukti Galvenās balvas nominanti, ne vairāk kā septiņi. Nominanti saņem Preiļu novada pašvaldības uzaicinājumu piedalīties Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktajā mākslas plenērā Preiļos.
1.9. Rīgā visi izstādes dalībnieki saņem diplomus par piedalīšanos.
1.10. Galvenās balvas ieguvējs tiek nosaukts Preiļos.
Zelta medaļa un naudas balva 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā tiek pasniegta izstādes noslēgumā Preiļos. Medaļas izgatavošanas izdevumus un naudas balvu nodrošina Preiļu novada pašvaldība.
1.11. Galvenā balva tiek piešķirta vienam autoram tikai vienu reizi.
1.12. Žūrija rezervē tiesības balvu nepiešķirt, ja kādā no izstādēm nav Galvenās balvas cienīga pretendenta.
1.13. Papildus Galvenajai balvai tiek piešķirta Skatītāju simpātiju balva, kura tiek pasniegta Preiļos.
1.14. RPKIA Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvalde nodrošina Jāzepa Pīgožņa
balvas Latvijas ainavu glezniecībā ikgadējā kataloga izstrādi un izdošanu. Katalogs tiek prezentēts izstādes atklāšanā RPKIA Rīgas Sv. Pētera baznīcā ik gadu 19. martā. Bezmaksas 1 (viens) kataloga eksemplārs tiek piešķirts katram Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā izstādes dalībniekam.

II . Latvijas ainavu glezniecības izstādes dalībnieki
Latvijas ainavu glezniecības izstādē aicināti piedalīties profesionāli mākslinieki, LMA studenti un mākslas skolu beigušie.

III. Izstādes norise
3.1. Izstāde ir ceļojoša.
3.2. Izstādei iesniedzami tikai autoram piederoši darbi.
3.3. Izstādes ceļošanas laikā autori darbus no ekspozīcijas izņemt nedrīkst.
3.4. Visās izstādes apskates vietās interesentiem tiek nodrošināta iespēja balsot par Skatītāju simpātiju balvu.

IV. Izstādes darbu un Galvenās balvas žūrija
4.1. Izstādes un Galvenās balvas žūrijas darbību un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka šis Nolikums.
4.2. Žūrija sastāv no septiņiem profesionāliem māksliniekiem un mākslas zinātniekiem.
      4.3. Žūrijas priekšsēdētājs ir iepriekšējā gada Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā Galvenās balvas ieguvējs.
      4.4. Darbam žūrijā pa vienam loceklim izvirza Rīgas dome un Preiļu novada pašvaldība, vienu locekli uzaicina Galvenās balvas ieguvējs, vienu deleģē Jāzepa Pīgožņa dzimta. Balvas iniciatoriem Jānim Strupulim un Jānim Anmanim ir tiesības pašiem piedalīties žūrijas darbā vai deleģēt savā vietā citu mākslas nozares profesionāli.
      4.5. Piedalīšanās žūrijas darbā neizslēdz piedalīšanos izstādē.
      4.6. Sekretāra pienākumus veic Preiļu pašvaldības izvirzīts pārstāvis bez balss tiesībām žūrijas darbā.
4.7. Žūrijas sēdes sasauc un vada žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas sēdes ir slēgtas. Žūrijai ir tiesības pieaicināt jomas ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
4.8. Žūrija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas žūrijas locekļu.
4.9. Žūrija lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu.
4.10. Žūrijas sēdes tiek protokolētas.
4.11. Žūrijas sēdes protokolu paraksta žūrijas komisijas priekšsēdētājs un visi locekļi. Protokolā norāda sēdes datumu, vietu, darba kārtību, lēmumus un balsošanas rezultātus.

V. Noslēguma jautājumi
5.1. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā laureāts godalgoto darbu dāvina Preiļu novada Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Latvijas ainavu kolekcijai.
5.2. Papildus Galvenajai balvai, Skatītāju simpātiju balvai, Latvijas ainavu glezniecības izstādē var tikt piešķirtas arī nevalstisko un reliģisko organizāciju, uzņēmēju vai privātpersonu speciālās balvas.


Nolikums saskaņots un apstiprināts :

Preiļu novada domes priekšsēdētāja                               Maruta Plivda
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja                                                  Eiženija Aldermane
Kinorežisors, Latgales novada koordinators,
LZA Goda loceklis                                                            Jānis Streičs
Mākslinieks, LZA Goda loceklis                                       Jānis Strupulis
Mākslinieks, LBJMFA Jauno talantu atbalsta fonda
valdes prezidents                                                             Jānis Anmanis
Kultūrvēsturniece                                                              Ieva Pīgozne
Mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors      Osvalds Zvejsalnieks
Mākslas zinātniece                                                           Ingrīda Burāne

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru